UITTREKSEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De prijzen die door Verhulst worden gefactureerd zijn exclusief BTW en in euro. Zij zijn contant en in Brussel te betalen.

Verhulst behoudt zich het recht voor de supplementen die voortvloeien uit prijsstijgingen na bestelling door te factureren aan de klant, zoals bijvoorbeeld de kosten van de veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn geworden of nieuwe voorwaarden die opgelegd zijn of noodzakelijk zijn geworden en, in geval van reizen, de nieuwe taksen vliegvelden, de brandstoftoeslagen van de vervoerders, enz.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het bedrag van elke factuur uitgegeven door Verhulst, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, vermeerderd worden met een conventionele forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15% en een conventionele nalatigheidsintrest a rato van 1 % per begonnen achterstallige maand.

Geen enkele klacht zal aanvaard worden als zij niet, per aangetekend schrijven, aan Verhulst wordt gericht, binnen een termijn van 8 dagen na de levering van diensten of van producten.

Verhulst stelt alles in het werk om haar contractuele verplichtingen en de verwachtingen van de cliënt te voldoen. Verhulst kan evenwel enkel gehouden zijn tot een middelenverbintenis. Echter, zijn de verbintenissen van Verhulst middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

De volledige tekst van de verkoopsvoorwaarden is op aanvraag beschikbaar.